Talk

Advanced search

Edefyn Cymraeg! (Welsh language thread)

(76 Posts)
BessieBoots Thu 25-Mar-10 07:32:00

Wel, dyma fo ta. Edefyn i drafod a rhannu profiadau o fagu plant yn ddwyieithog/ drwy gyfrwng y Gymraeg.

Croeso i ddysgwyr!

moondog Wed 09-Jun-10 14:42:42

Duw, pediwch a chymeryd sylw!Mae'r sylwadau yn gwneud i fi chwerthin a ddweud y gwir, a dwi'n rhywun sydd wedi tyfu i fyny yn bell bell o Gymru ond yn siarad Cymraeg diolch am weledigaeth fy nhad.

Mae'r ymateb arferol fi i agweddau fel hyn yn dueddol o fod rhywbeth fel
'Yes, well as a monolingual it is understandable that you have no grasp of this' (Mae nhw'n mynd yn wallgo wedyn sydd yn hwyl!)

Pob lwc i dy wr, DD. mae o'n benderfyniad dewr iawn. Os mae o'n ddigon hyderus i'w wneud, wel, dyna fo. Dwi'n nabod sawl un arall sydd wedi gwneud hyn (yn cynnwys Americanwyr.)

mejon Wed 09-Jun-10 16:57:33

Ie helyg, yr un yn Llanfarian. Roedden ni wedi cael ordors i beidio aros ond mi arhosodd lot o rieni eraill yn ol y son wnaeth ychwanegu at y shambles! Mae ferswin AF o Ribidires yn hoot - duw a wyr pa eiriau mae'n ei canu ond mae nhw bron a bod yn iawn!

Dwi'n cytuno gyda moondog - angen clodfori MrDD sydd ei angen nid dweud y drefn wrtho am ei fod yn amddifadu ei fab o'i 'etifeddiaeth ieithyddol'.

BessieBoots Wed 09-Jun-10 18:39:23

Mae Coblyn yn wiyrd. 'Sa rhywun yn gallu 'sgwennu chwip o ffilm arswyd efo fo fel y prif gymeriad. wink

helyg Wed 09-Jun-10 18:41:58

Es i i'r ysgol gyda Coblyn. Ond doedd e ddim yn wisgo'r het od pryd hynnygrin

DewinDoeth Thu 10-Jun-10 15:30:00

Ww, plis, dwi angen y gan 'Dewin, Dewin' yna! grin
Mejon, do, wedi newid fy enw yn ddiweddar - Essie oeddwn i. (Yn ddoniol iawn, roeddwn i'n meddwl am hynny wrth weld enw BessieBoots - mi fydden ni efo enwau tebyg iawn. A siawns y byddai hynny'n cael ei weld yn amheus ar yr edefyn arall...)

Moondog helo! Da ni'n dod ar draws ein gilydd bob hyn a hyn ar mumsnet. smile

Wel, mae'r edefyn arall wedi dirwyn i ben. Dwi'n dal i bendroni ynghylch cyfaddef ychydig ar yr edefyn (roedden nhw'n gweiddi 'where is OP, where is OP' dipyn yn ol! shock).
Y peth ydi, roedd hi'n amser distaw yn y gwaith ac rydw i wedi bod yn ystyried gwneud hyn ers sbel, sef cychwyn edefyn i weld beth yn union ydi'r agwedd... a dyna wneud.
Mae'r sefyllfa'n hollol wir, wrth gwrs. Ond os oedd red herring, y busnes PILs oedd o. Dwi'n tynnu ymlaen yn iawn efo nhw, ac er iddyn nhw ddweud unwaith eu bod nhw'n anhapus, mi wnaeth DH (druan!! wedi i mi dynnu'r gag oddi ar ei ben!) egluro ac mae nhw'n iawn efo'r peth.
Mi oedd y trip i'r sw yn broblem am tua hanner diwrnod, ond fy mhroblem i oedd y pellter efo pobl anghyfarwydd, nid y mater iaith/nid stopio PILs rhag gweld Iestyn. Mi daflais hwnnw i mewn jest i weld...a dyna edefyn arall yn tyfu ohono.
Felly mi wnes i roi sbin ar yr agwedd yna blushblushblush er mwyn cael effaith - a bois bach, gefais i effaith!!
(Ond, mi ddylwn i ddweud bod PIL yn wrth-Gymreig ac yn dweud pethau erchyll - ond mi ydan ni'n ateb, dyna ydi'r pwynt, nid jest gwrando, a chrio yn ddistaw!! Mae MIL yn sicr yn erbyn newid clytiau, ac efo'r trip sw, mi ddywedais i ar y ffon 'it's rather far isn't it' ac mi ddywedodd hithau 'actually you're right, that wouldn't be relaxing for you, and ho ho, I don't have to change nappies either'. Ac mae hi yn erbyn bwydo o'r fron hmm ond ddim yn gwneud ffys gweiddi am y peth; a dwi ddim mor ansensitif i'w wneud o wrth y bwrdd bwyd achos mae gan pawb eu teimladau waeth pa mor anghywir ydw i'n meddwl ydyn nhw.) Felly, dyna'r cyfaddefiad - mi wnes i ddal rhai pethau yn ol ('for dramatic effect'). A'i roi yn AIBU nid Chat, lle mae pethau'n fwy bywiog. blush

Ta waeth, yr hyn oedd yn ddiddorol i mi oedd y ffaith bod pobl yn defnyddio'r busnes PIL fel rheswm. Fel dweud 'I'm not racist but...'. Ac yn y bon, roedd nifer o'r rhai gwyllt yn eu dangos eu hunain i fyny trwy ddweud pethau mawr i amddiffyn y PILs (sydd ddim yn anghenfilod ond yn bobl normal) ond yn gwrth-ddweud yn llwyr: pethau fel 'it's great she's speaking with her son in Welsh but...'.
A doeddwn i ddim yn disgwyl y busnes DH o gwbl. Roedd o'n hollol, hollol bisar. Mae o'n chwerthin am y cyfan. Bore ma, roeddwn i'n pendroni o ddifrif am yr agwedd ato fo - a'r unig beth y medra i feddwl ydi bod pobl yn hollol, hollol anghyfforddus efo'u cenedligrwydd eu hunain. Mae DH yn gyfforddus iawn fel Sais - Sais ydi o, does dim gwadu, a faswn i ddim isio iddo fo wadu! - mor gyfforddus, nes ei fod o'n medru siarad Cymraeg efo Iestyn heb boeni gormod am golli dim o'i brofiad ei hun.

Y broblem fawr arall ydi gwybod yn union beth ydi dwyieithrwydd. Dwi bob amser yn chwerthin yn ddistaw yn gweld slogan Twf yn ddwyieithog: 2 languages from day 1/Cymraeg o'r crud...ho ho ho! grin

A dweud y gwir, mae sgop am astudiaeth ar hyn - mae fy ffrind-drws-nesa yn seicolegydd (byd enwog) yn arbenigo ar ddwyieithrwydd mewn plant ifanc yng Nghymru, ac wedi erfyn am gopi o'r edefyn.

O God, mae'n stori mor hir mi fedrwn i fynd ymlaen am 5 tudalen arall. Post mortem bach oedd hwnna - a diolch i chi i gyd am eich cefnogaeth a'ch sylwadau call (wel, jest normal!!) mewn sefyllfa digon hyll. Ella ei bod hi'n well jest gadael iddi farw. Ond profiad diddorol.
Gyda llaw, dwi'n dweud hyn oll rhag ofn i chi feddwl fy mod i'n mynd i drafferth mawr mawr efo'r Gymraeg jest er mwyn cadw PILs draw - mae nhw ar eu ffordd acw heno digwydd bod, yn aros efo fy rhieni achos dydyn nhw ddim yn bwyta fy mwyd i (dydyn nhw ddim yn hawdd, ond dwi ddim yn eu casau nhw a mae nhw'n nain a thaid i Iestyn);
neu rhag i chi feddwl fy mod i'n gorfodi DH i siarad Cymraeg hmm yn erbyn ei ewyllys (sut, plis sut?);
neu fy mod i'n control freak, sicko etc etc. smile (Ok, dwi'n ychydig o control freak...ond ddim felna)

Iawn, digon o'r cyfaddef. Sut aeth eisteddfod yr urdd? Mae Iestyn yn rhy fach. (Mae o'n 2 wythnos nesa. smile) Unrhyw un yn mynd i'r Genedlaethol??

Gyda llaw, oes unrhyw un yma yn y Gogledd? Dwi yn Ynys Mon.

DewinDoeth Thu 10-Jun-10 15:32:28

Mam bach, roedd hwnna'n anferth! Sori! Dwi wedi dod o hyd i fy llais Cymraeg ar mumsnet a rwan does dim modd i neb gau fy ngheg! grin

Cyrli Thu 10-Jun-10 19:22:45

Neges hir iawn, ond dim cweit mor hir a'r edefyn diddorol ddoe! Ti ydi'r bai mod i heb wneud dim gwaith ty o gwbl ddoe. Fedrwn i ddim peidio a dal i ddarllen er mod i'n gegagored. Roeddwn i'n amau tybed ai trio cael ymateb oeddet ti, gan fod pawb sy'n byw yn yr ardal yma (dwi chydig dros y bont ohonoch chi) yn gwybod nad wyt ti'n bod yn afresymol yn gadael Saesneg tan yn hwyrach ymlaen. Dwi wedi ystyried dechrau neges tebyg - am ddiffyg bydwraig Gymraeg jyst i weld be fyse'r ymateb. Na i adael o am dipyn!! Mae yna ymchwil wedi ei wneud yn dangos bod plant uniaith Gymraeg cystal yn eu Saesneg a phlant o Loegr erbyn eu bod nhw'n 8 oed. Yn anffodus fedrwn i ddim ei ffeindio fo ddoe, ac mi adawa i lonydd i'r edefyn bellach!
Braf cael sgwrs Gymraeg, piti na wnaeth dimcwsg barhau.

moondog Thu 10-Jun-10 21:04:14

Helo DD.

Ie wir, mae o'n reit od. Cyfle i bobl fynegu cenfigen, rili, dim byd arall.
Fel therapydd iaith a lleferydd, dwi'n ymwybodol iawn o ganoedd o ddarnau o ymchwil sydd yn ymddangos y mantesion o fod yn ddwyieithog.
mae'n bwysig cofio bod rhai sydd ond yn siarad un iaith yw'e lleiafrif.

Fedrai feddwl am pwy wyt ti'n byw drws nesaf i-mae gen i lawer o gysylttiadau efo'r prifysgol.
Braf i weld Cymraeg yn cael ei ddefnyddio ar MN.

Mae na sawl un arno-oedd na hogan diddorol dipyn yn ol-byw yn Bosnia efo gwr Saesneg, ac yn rhedeg busnes. Roedd y plentyn y siarad Cymraeg, Saesneg a Bosnian.
Da te?

DewinDoeth Wed 16-Jun-10 22:32:29

Moondog ti'n bownd o'i nabod hi - mae hi'n reit adnabyddus!

Iestyn yn 2 heddiw! smile

BessieBoots Tue 22-Jun-10 17:37:59

W DewinDoeth, nes i fethu'r neges yn deud bod Iestyn yn 2! Gawsoch chi amser da? Parti?

niapia Thu 01-Jul-10 11:51:32

Helo
Dwi braidd yn hwyr yn gweld yr edefyn yma!
Dwi'n disgwyl babi ym mis Ionawr ac mi ydw'n byw ym Maenceinion. Mi fasau'n gret medru cyfarfod mamau eraill yn yr ardal i siarad cymraeg efo'n plant, yn enwedi gan for DH ddim ond yn siarad Saesneg. Oes yna famau yn ardal Maenceinion/Stockport?

niawyn35 Mon 10-Jan-11 21:14:34

Helo niapia,

Dwi'n byw yn ardal Altrincham a ges i fy mabi ym mis Hydref. Mae'n swnio fel fy mod i yn yr un sefyllfa a chdi - gwr sy'n Saesneg uniaith ond fyswn i licio i Nansi fod yn ddwyieithiog.

Snowdropfairy Mon 07-Mar-11 09:17:58

Hi

I'm Welsh but live in South Yorkshire. I have a 2 year old son who i would like to teach Welsh too.

But i have not spoken Welsh in 10 years and have completly forgot lots blush

He will not learn Welsh when he goes to school so i would like to teach him Welsh at home.

Could you recommend any Welsh story books or wedsites to help me teach my son?

Also i'm dyslexic so it should be fun but i really want my son to learn Welsh and i need a beingers course but there isn't one where i live.

So books, website and dvd recommendations would nbe great smile

I could only pick out a few words on this threat that i remember sad

lostinwales Mon 07-Mar-11 09:34:51

Bore Da! Dwi'n dysgu Cymraeg. Dwi'n byw yn Sir Benfro and that's as much as I can type blush. I can understand most of the thread though, much more confident listening than speaking. My computer just auto translated the thread and it made more sense yn Cymraeg! My three sons are all bilingual and I do all toddler wrangling through the medium of Welsh as I think shouting at DS3 in the language he's told what to do in Ysgol Feithrin works better. He will always wait when I shout 'aros' and 'car yn dod' works best with all of them. Funniest thing is DH works in a Welsh medium primary school and hardly ever speaks Welsh to them, I do all the homework/reading etc!

Snowdropfairy Mon 07-Mar-11 10:09:39

Bore Da LostinWales

I learned Welsh in school but had English at home and then at 21 i did a GSCE course at Yale College. Then i meet my DH hand moved to Yorkshire.

I'm upset that my son will not learn Welsh in school so i would like to teach him at home but i have forgoten most of what i know.

I can count in Welsh, i know my colours and i can tell the time but thats it.

I think i will get a beingers book for me and DH and story books for my son.

I also know my letters and i can say it/ read it out loud but my understanding is lacking.

i cant even get SC4 here grin

migola Tue 08-Mar-11 13:18:30

Snowdropfairy get in touch with TWF (www.twfcymru.com), they will send you a couple of nice music CDs with little role plays in between each song, as well as some comic type things

WillowFae Mon 17-Oct-11 22:09:00

Snowdropfairy - is it a beginners course for YOU that you want, so that you can relearn Welsh in order to teach your son? If so then check out www.saysomethinginwelsh.com. This is an AMAZING free course. I've been doing it for nearly two months having done NO Welsh before. I can't believe how much I've learnt. I don't live in Wales, but my Dad is Welsh (though he can't speak it) and I wanted to keep that part of my heritage alive which is why I'm learning.

Dwi'n ciarad dysgu Cymraeg a dwi'n gwybod bod bydda i'n gallu siarad yn dda smile

Timperley19 Wed 29-Feb-12 17:10:21

Helo - tro cynta ar mumsnet. Wedi gweld edefyn Cariadbach ac isho gweld sut hwyl mae hi'n gael ar magu plentyn yn Gymraeg yn Manceinion. Dwi'n disgwyl babi cynta yn mis Gorffennaf ac yn gobeithio magu plentyn dwyiethog yn Manceinion hefyd - oes yna famau eraill yn yr un sefyllfa? Mae'r teulu i gyd yn siarad cymraeg a dwi ddim isho i'r plentyn beidio gallu deallt nain a taid!

Dyw fy nghariad ddim yn siarad cymraeg ac mae o ofn braidd y bysa fo'n teimlo allan ohoni os fyswn i'n siarad cymraeg twy'r amser efo'r fechan, hefyd mae o ofn i'r fechan fod yn backwards efo'i Saesneg (er Seasneg fydd y prif iaith y cartef a mi fydd yn mynd i nurseri saesneg ar ol tua 9 mis). Oes gennych unrhyw tipiau ar sut i fagu plentyn i allu deallt Cymraeg yn Lloegr mewn cartref dwyiethog? Dwi'n gobeithio rhyw ddydd cael symud yn ol i Gymru ac wedyn cael addysg Cymraeg i'r plant - ond does dim swyddi yna!!!

Timperley19 Wed 29-Feb-12 17:14:05

Newydd weld post niawyn a niapia - dwi'n byw yn Altrincham hefyd!!

BettyPerske Wed 29-Feb-12 17:29:15

Cor, bloody hell. Can I just say what an amazing thread smile Particularly liking the Welglish bits grin

Just to add I don't have a bloody clue what you're all on about, but I just came to look at the words as they are so pretty.

Thankyou, hope you don't mind, sorry to interrupt.

<closes door on way out>

BettyPerske Wed 29-Feb-12 17:30:28

Cymglish?
smile

katster06 Thu 12-Apr-12 16:35:50

Hello, 
If you’re on facebook
wondered if you might be interested in this new page / group ;

Bilingual Babies - Welsh / English Promoting Bilingualism from birth 
forum to meet other parents trying to learn welsh / teach it to their children

Links to information / advice / tools etc 

http://www.facebook.com/pages/Bilingual-Babies-Welsh-English/331304263597629

groups for parents learning welsh / with bilingual babies etc &#8232;&#8232;

Best Wishes 
Katie 

niawyn35 Tue 23-Oct-12 22:09:16

Haia Timperley19,

Mae Nansi yn 2 mis yma a dydi siarad Cymraeg a Saesneg heb wneud dim gwahaniaeth i'w datblygiad hi.

Os bysa ti'n licio cyfarfod i fyny rhywbryd yna gad neges are hwn.

Nia

sashh Fri 02-Nov-12 06:18:07

i cant even get SC4 here

I got sky a couple of months ago complete with SC$, BBC Wales etc.

I'm fascinated, I really want to learn. I have no Welsh ancestry, conections or anything, I just love the way it sounds.

welshlady Tue 20-Nov-12 15:45:55

There are several Welsh language playgroups in London for pre school children (0-5 years old). Dreigiau Bach, Monday 10am-12pm (during term time) in Clapham, Cylch Ti a Fi Llundain Friday 10am-12pm (during term time)in Stonebridge, next to the Welsh School and Cwtsh, every other Saturday 10am-12pm at the London Welsh Centre (next one is Sat 25th of November). For more information contact Nia at dreigiaubach@gmail.com
Dewch i ymuno yn yr hwyl! Bydd croeso mawr yn aros amdanoch!

Join the discussion

Join the discussion

Registering is free, easy, and means you can join in the discussion, get discounts, win prizes and lots more.

Register now