Talk

Advanced search

Edefyn Cymraeg! (Welsh language thread)

(76 Posts)
BessieBoots Thu 25-Mar-10 07:32:00

Wel, dyma fo ta. Edefyn i drafod a rhannu profiadau o fagu plant yn ddwyieithog/ drwy gyfrwng y Gymraeg.

Croeso i ddysgwyr!

HalfMumHalfBiscuit Thu 25-Mar-10 09:40:03

Well Bessie. You're gonna have to translate for me girl because I ain't got a clue what you are saying.

DS is happily learning welsh in the local school and I love the way he totaly accepts that all the people at school speak welsh and we speak English at home. He can definitely count to ten in Welsh and knows a few phrases. I know some phrases but can't write them down. I guess I'll be learning with him.

mejon Thu 25-Mar-10 10:33:12

Lwcus dy fod ti wedi cyfieithu 'edefyn' - dwi erioed wedi clywed y gair!

BessieBoots Thu 25-Mar-10 10:50:40

Translation for HalfMum (fantasic name btw)-

This is a thread for parents to share experiences of raising children bilingually or through the medium of Welsh.

Croeso i ddysgwyr = Learners are welcome

If you need help with anything, give us a shout- I know some parents have trouble reading Welsh with their kids, so if you need a phonetic translation of Sali Mali....

Mae 'edefyn' yn un da, yn tydi mejon? Dyna oedd y gair roedden nhw'n ei ddefnyddio ar dimcwsg.com (heddwch i'w lwch technolegol)
Wyt ti'n byw yng Nghymru, neu ddim? Da ni yn y canolbarth, ond 'dwi'n wreiddiol o ardal Bethesda.

mejon Thu 25-Mar-10 11:05:16

Ni 'di 'siarad' o'r blaen Bessie - dwi'n byw ryw 20 munud inland o Aber ond yn wreiddiol o'r brifddinas (a gyda lot o deulu yn y gogs).

IwishIwasmoreorganised Thu 25-Mar-10 11:17:02

Boridar!

Dw i'n dygsgu Cymraeg!

(I'm only entry level 1 though, so not in a position to chat yet!!)

BessieBoots Thu 25-Mar-10 12:47:59

Sori mejon, 'dwi'n ofnadwy am gofio enwau ar mumsnet!

Croeso, IwishIwasmoreorganized, and good on you for learning!

MrsGravy Thu 25-Mar-10 13:32:45

Prynhawn da pawb! Dw i'n byw yn Abertawe. Fy mhlant i yn mynd i ysgol gymraeg (fy merch i yw yn y derbyn a fy mab i yw yn y meithrin). Dw i'n dysgu Cymraeg - dw i'n 'neud y cwrs sylfaen, felly alla i siarad/ysgrifennu a deall tipyn bach nawr.

Ond, dw i'n eisiau cic lan y pen ol (kick up the bum?!) achos dw i ddim yn siarad llawer o gymraeg gyda fy mhlant. Mae'n rhaid i fi trio siarad lot mwy o cymraeg gyda nhw.

(Just in case none of that made any sense, I live in Swansea, I have 2 kids in a welsh school, one in nursery and one in reception. I'm learning welsh - doing an intermediate course - so I can speak/write and understand a little bit. I do need a kick up the bum to make me speak more welsh to the kids though...).

migola Thu 25-Mar-10 13:42:10

blimey doni ddim yn gwybod be oedd edefyn chwaith!
helo mejon, a helo i bawb arall. does neb yn nwyrain sussex nag oes per chance?

Neenook Thu 25-Mar-10 13:45:26

Helo pawb!
My welsh is 'ofnadwy' and my 2 Ds's laugh at me when I try to practice with them! (Apparently I say it all funny) They are 7 and 4 and their welsh is amazing - to the point that DS 1 is going to the National Eisteddfod in May to compete in the recital competition (proud Mam emoticon). I am going back to Welsh lessons in September - this thread will be a good start anyway!

BessieBoots Thu 25-Mar-10 14:10:30

Oooooh congrats on the eisteddfod Nenook, that's fab! We will be there too.

MrsGravy, mae dy Gymraeg yn wych! Rwyt ti'n treiglo a phob dim!

MrsGravy Thu 25-Mar-10 14:22:13

Diolch yn fawr BessieBoots!

A da iawn to your DD1 Nenook. I can't wait until my two are old enough for Eisteddfodau.

moondog Thu 25-Mar-10 14:24:48

Gwych BB. Mae na un o rhain bob hyn a hyn.
Lot o hwyl.

Twf is a very useful and helpful organisation for people wanting to bring their children up speaking Welsh but perhaps needing some support.

helyg Thu 25-Mar-10 18:20:23

Helo pawb!

Dwi'n bwy ger Aberystwyth, ac yn magu 3 o blant yn ddwyieithog. Mae'r 3 yn cael addysg trwy gyfrwng y gymraeg.

Da iawn Neenook, my eldest competed in the Urdd Eisteddfod in the reciting and choir, and also in the crafts, but didn't get past the Cylch Eisteddfod. We will still be going though, especially as it is local to us this year!

mejon Thu 25-Mar-10 20:45:06

Helo Migola [chwifio]. Helyg - dwi yno hefyd - yng nghartre Lisburn Motors (cryptic)!

Mae gen i un merch fydd yn dechrau ysgol ym mis Medi.

helyg Thu 25-Mar-10 20:55:58

Ooh Migola, dwi'n dod o'r ardal 'na yn gwreiddiol ac mi es i i'r ysgol uwchradd yn Nhregaron. Dwi'n byw yn agosach i Aber ynawr.

Mae gen i ferch 4 oed sydd yn dechrau'r ysgol ar ol y Pasg, a 2 fachgen sydd yna'n barod.

BessieBoots Thu 25-Mar-10 22:22:27

'Da ni'n eitha' agos, felly, tydan? 'Dwi tu allan i Fachynlleth (tua 25 munud o Aber).

Mae gen i fab 4 oed yn yr ysgol llawn amser, a mab bach newydd (6 mis oed).

helyg Fri 26-Mar-10 07:43:01

A dwi'n byw yr ochr 'na i Aber (ac yn mynd lan i Fachynlleth yn eitha aml, mae teulu 'da ni yng Ngwmllinau).

BessieBoots Fri 26-Mar-10 07:45:31

Mae gen i eitha' lot o ffrindiau yng Nghwmllinau. Lle braf!

Cariadbach Fri 26-Mar-10 08:05:12

Bore da pawb

Ga'i ymuno a chi?

Dwi'n dod o gogledd Cymru yn wreiddiol - byw ym Manceinion rwan. Disgwl babi cyntaf yn mis Mai ac yn gobeithio bydd hi/fo yn ddwyieithog, ond dim yn siwr faint mor posib bydd hynny?

Mae'n dros ugian mlynedd ers i mi byw yng Nhymru, ac mae fyng Nhymraeg wedi gwaethygu mae gen i ofn blush

Swn i (a DH) wrth ein boddau symud yn ol i Cymru, ond cael hyd i gwaith di'r broblem (yn enwedig achos dydi DH ddim in siarad Cymraeg - er ei fod yn dod o de Cymru. Dwi trio ei dysgu, ond mae'n broses araf iawn!!!)

Hwyl

BessieBoots Fri 26-Mar-10 09:30:02

Helo Cariadbach! LLongyfarchiadau ar yr un bach... Ydach chi wedi meddwl am enwau eto?

O le yn y Gogledd wyt ti'n dod?

helyg Fri 26-Mar-10 09:41:42

Helo Cariadbach!

Mae'n bosib magu plant dwyieithog yn Lloegr, mae fy chwaer yng nghyfraith yn byw yn Llundain ac mae dri o blant 'da hi sy'n siarad Cymraeg.

moondog Fri 26-Mar-10 14:04:58

Wnes i dyfu i fyny yn siarad Cymraeg yn Zambia a Papua New Guinea, efo ond un rhiant yn siarad Cymraeg i fi. Neb arall i siarad Cymraeg efo am filoedd o filltiroedd.
Mae rhywbeth yn bosib!

Cariadbach Fri 26-Mar-10 14:59:29

Hi pawb

Bessie ...Enw Cymraeg, yn bendant.... Dim yn gwybod rhyw y baban, sydd yn gwneud pethau yn mwy anodd, on da'ni'n hoffi Carwyn, Ceinwen neu Teleri. Ga' ni weld! Dwi'd dod o ardal Eryri - es i i ysgol ym Mhorthmadog...

Helyg / Moondog... Falch clywed bod magu'n dwyieithog tu allan i Gymru'n bosib. Dwi'n 'nabod eraill sydd wedi trio heb lawer o lwc, ond dwi am trio beth bynnag!

MrsGravy Fri 26-Mar-10 16:52:02

Dw i'n mwynhau yr edefyn 'ma! Dw i'n siarad llawer o cymraeg i fy mhlant heddiw - chi gyd yw 'an inspiration'!

Join the discussion

Join the discussion

Registering is free, easy, and means you can join in the discussion, get discounts, win prizes and lots more.

Register now