Talk

Advanced search

Any Welsh speakers around Cambridge?

(4 Posts)
CenninPedr Tue 18-Mar-14 19:20:41

Unrhyw siaradwyr Cymraeg o gwmpas Caergrawnt? / Any Welsh-speaking mums around Cambridge?

I have a 3 month old daughter and we are both looking to make some Welsh-speaking friends smile Please do get in touch with me if you too are looking to reinvigorate your Welsh social group!

Diolch yn fawr xx

Panadbois Wed 19-Mar-14 13:49:40

Rhy bell i mi mae arna i ofn, dwi'n Ynys Môn sad

Wyt ti wedi meddwl cysylltu hefo Twf? Neu Mentrau Iaith?

www.facebook.com/group.php?gid=31395206651

CenninPedr Wed 19-Mar-14 16:19:38

Diolch am dy help, Panadbois - defnyddiol iawn!

Rwy wedi dod ar draws grwpiau chwarae i blant yn Llundain a fydd efallai yn hwyl i'm merch fynychu pan ychydig yn hŷn, ond yn ddelfrydol hoffwn i gael cyswllt â Chymry lleol os yn bosib.

Panadbois Wed 19-Mar-14 16:40:45

Pob lwc :-)

Join the discussion

Registering is free, easy, and means you can join in the discussion, watch threads, get discounts, win prizes and lots more.

Register now »

Already registered? Log in with: