Edefyn Cymraeg! (Welsh language thread)

(76 Posts)
BessieBoots Thu 25-Mar-10 07:32:00

Wel, dyma fo ta. Edefyn i drafod a rhannu profiadau o fagu plant yn ddwyieithog/ drwy gyfrwng y Gymraeg.

Croeso i ddysgwyr!

HalfMumHalfBiscuit Thu 25-Mar-10 09:40:03

Well Bessie. You're gonna have to translate for me girl because I ain't got a clue what you are saying.

DS is happily learning welsh in the local school and I love the way he totaly accepts that all the people at school speak welsh and we speak English at home. He can definitely count to ten in Welsh and knows a few phrases. I know some phrases but can't write them down. I guess I'll be learning with him.

mejon Thu 25-Mar-10 10:33:12

Lwcus dy fod ti wedi cyfieithu 'edefyn' - dwi erioed wedi clywed y gair!

BessieBoots Thu 25-Mar-10 10:50:40

Translation for HalfMum (fantasic name btw)-

This is a thread for parents to share experiences of raising children bilingually or through the medium of Welsh.

Croeso i ddysgwyr = Learners are welcome

If you need help with anything, give us a shout- I know some parents have trouble reading Welsh with their kids, so if you need a phonetic translation of Sali Mali....

Mae 'edefyn' yn un da, yn tydi mejon? Dyna oedd y gair roedden nhw'n ei ddefnyddio ar dimcwsg.com (heddwch i'w lwch technolegol)
Wyt ti'n byw yng Nghymru, neu ddim? Da ni yn y canolbarth, ond 'dwi'n wreiddiol o ardal Bethesda.

mejon Thu 25-Mar-10 11:05:16

Ni 'di 'siarad' o'r blaen Bessie - dwi'n byw ryw 20 munud inland o Aber ond yn wreiddiol o'r brifddinas (a gyda lot o deulu yn y gogs).

IwishIwasmoreorganised Thu 25-Mar-10 11:17:02

Boridar!

Dw i'n dygsgu Cymraeg!

(I'm only entry level 1 though, so not in a position to chat yet!!)

BessieBoots Thu 25-Mar-10 12:47:59

Sori mejon, 'dwi'n ofnadwy am gofio enwau ar mumsnet!

Croeso, IwishIwasmoreorganized, and good on you for learning!

MrsGravy Thu 25-Mar-10 13:32:45

Prynhawn da pawb! Dw i'n byw yn Abertawe. Fy mhlant i yn mynd i ysgol gymraeg (fy merch i yw yn y derbyn a fy mab i yw yn y meithrin). Dw i'n dysgu Cymraeg - dw i'n 'neud y cwrs sylfaen, felly alla i siarad/ysgrifennu a deall tipyn bach nawr.

Ond, dw i'n eisiau cic lan y pen ol (kick up the bum?!) achos dw i ddim yn siarad llawer o gymraeg gyda fy mhlant. Mae'n rhaid i fi trio siarad lot mwy o cymraeg gyda nhw.

(Just in case none of that made any sense, I live in Swansea, I have 2 kids in a welsh school, one in nursery and one in reception. I'm learning welsh - doing an intermediate course - so I can speak/write and understand a little bit. I do need a kick up the bum to make me speak more welsh to the kids though...).

migola Thu 25-Mar-10 13:42:10

blimey doni ddim yn gwybod be oedd edefyn chwaith!
helo mejon, a helo i bawb arall. does neb yn nwyrain sussex nag oes per chance?

Neenook Thu 25-Mar-10 13:45:26

Helo pawb!
My welsh is 'ofnadwy' and my 2 Ds's laugh at me when I try to practice with them! (Apparently I say it all funny) They are 7 and 4 and their welsh is amazing - to the point that DS 1 is going to the National Eisteddfod in May to compete in the recital competition (proud Mam emoticon). I am going back to Welsh lessons in September - this thread will be a good start anyway!

BessieBoots Thu 25-Mar-10 14:10:30

Oooooh congrats on the eisteddfod Nenook, that's fab! We will be there too.

MrsGravy, mae dy Gymraeg yn wych! Rwyt ti'n treiglo a phob dim!

MrsGravy Thu 25-Mar-10 14:22:13

Diolch yn fawr BessieBoots!

A da iawn to your DD1 Nenook. I can't wait until my two are old enough for Eisteddfodau.

moondog Thu 25-Mar-10 14:24:48

Gwych BB. Mae na un o rhain bob hyn a hyn.
Lot o hwyl.

Twf is a very useful and helpful organisation for people wanting to bring their children up speaking Welsh but perhaps needing some support.

helyg Thu 25-Mar-10 18:20:23

Helo pawb!

Dwi'n bwy ger Aberystwyth, ac yn magu 3 o blant yn ddwyieithog. Mae'r 3 yn cael addysg trwy gyfrwng y gymraeg.

Da iawn Neenook, my eldest competed in the Urdd Eisteddfod in the reciting and choir, and also in the crafts, but didn't get past the Cylch Eisteddfod. We will still be going though, especially as it is local to us this year!

mejon Thu 25-Mar-10 20:45:06

Helo Migola [chwifio]. Helyg - dwi yno hefyd - yng nghartre Lisburn Motors (cryptic)!

Mae gen i un merch fydd yn dechrau ysgol ym mis Medi.

helyg Thu 25-Mar-10 20:55:58

Ooh Migola, dwi'n dod o'r ardal 'na yn gwreiddiol ac mi es i i'r ysgol uwchradd yn Nhregaron. Dwi'n byw yn agosach i Aber ynawr.

Mae gen i ferch 4 oed sydd yn dechrau'r ysgol ar ol y Pasg, a 2 fachgen sydd yna'n barod.

BessieBoots Thu 25-Mar-10 22:22:27

'Da ni'n eitha' agos, felly, tydan? 'Dwi tu allan i Fachynlleth (tua 25 munud o Aber).

Mae gen i fab 4 oed yn yr ysgol llawn amser, a mab bach newydd (6 mis oed).

helyg Fri 26-Mar-10 07:43:01

A dwi'n byw yr ochr 'na i Aber (ac yn mynd lan i Fachynlleth yn eitha aml, mae teulu 'da ni yng Ngwmllinau).

BessieBoots Fri 26-Mar-10 07:45:31

Mae gen i eitha' lot o ffrindiau yng Nghwmllinau. Lle braf!

Cariadbach Fri 26-Mar-10 08:05:12

Bore da pawb

Ga'i ymuno a chi?

Dwi'n dod o gogledd Cymru yn wreiddiol - byw ym Manceinion rwan. Disgwl babi cyntaf yn mis Mai ac yn gobeithio bydd hi/fo yn ddwyieithog, ond dim yn siwr faint mor posib bydd hynny?

Mae'n dros ugian mlynedd ers i mi byw yng Nhymru, ac mae fyng Nhymraeg wedi gwaethygu mae gen i ofn blush

Swn i (a DH) wrth ein boddau symud yn ol i Cymru, ond cael hyd i gwaith di'r broblem (yn enwedig achos dydi DH ddim in siarad Cymraeg - er ei fod yn dod o de Cymru. Dwi trio ei dysgu, ond mae'n broses araf iawn!!!)

Hwyl

BessieBoots Fri 26-Mar-10 09:30:02

Helo Cariadbach! LLongyfarchiadau ar yr un bach... Ydach chi wedi meddwl am enwau eto?

O le yn y Gogledd wyt ti'n dod?

helyg Fri 26-Mar-10 09:41:42

Helo Cariadbach!

Mae'n bosib magu plant dwyieithog yn Lloegr, mae fy chwaer yng nghyfraith yn byw yn Llundain ac mae dri o blant 'da hi sy'n siarad Cymraeg.

moondog Fri 26-Mar-10 14:04:58

Wnes i dyfu i fyny yn siarad Cymraeg yn Zambia a Papua New Guinea, efo ond un rhiant yn siarad Cymraeg i fi. Neb arall i siarad Cymraeg efo am filoedd o filltiroedd.
Mae rhywbeth yn bosib!

Cariadbach Fri 26-Mar-10 14:59:29

Hi pawb

Bessie ...Enw Cymraeg, yn bendant.... Dim yn gwybod rhyw y baban, sydd yn gwneud pethau yn mwy anodd, on da'ni'n hoffi Carwyn, Ceinwen neu Teleri. Ga' ni weld! Dwi'd dod o ardal Eryri - es i i ysgol ym Mhorthmadog...

Helyg / Moondog... Falch clywed bod magu'n dwyieithog tu allan i Gymru'n bosib. Dwi'n 'nabod eraill sydd wedi trio heb lawer o lwc, ond dwi am trio beth bynnag!

MrsGravy Fri 26-Mar-10 16:52:02

Dw i'n mwynhau yr edefyn 'ma! Dw i'n siarad llawer o cymraeg i fy mhlant heddiw - chi gyd yw 'an inspiration'!

HalfMumHalfBiscuit Sat 27-Mar-10 09:02:44

Thanks for the translation Bessie. Am impressed with all the Welsh speakers on here. DS is only three but I love it when he goes around counting his toys in welsh. I'm sure soon he will be chatting away in welsh as a secret language if I don't keep up!

I will have to look about for some lessons.

BessieBoots Mon 07-Jun-10 21:06:44

Oes 'na newyddion gan Cariadbach tybed?

Sut wnaeth pawb yn Llannerchaeron?

helyg Tue 08-Jun-10 09:48:47

Wel ces i llwyfan am y tro cyntaf erioed yn Llanerchaeron... gyda 250 o blant oedran meithrin, Bili Bon Bon a Coblyn! grin

Bore da!

'Dw i'n dod o rywle ofnadwy o agos i Bessieboots yn gwreiddiol!

Ond 'dw i 'di byw yn Loegr am mwy na deg mlynedd nawr. Es i i ysgol gymraeg on ers gadael Cymru 'dw i ddim wedi siarad yr iaith bron o gwbwl blush

Sori am y camgymariedau (sp)! Dw i'n mas o ymarfer.

Mae'n anodd gorfod mynd i syt ymdrech i wneud rhywbeth roeddwn i'n gallu wneud yn fy ngwsg deg mlynedd yn ol!

Bore da,

I wish I could join in but I have almost no Welsh! Tad cu's first language, but we didn't use it at home and too old to have learnt at school.

I won't show myself up any further, but want to say that I am envy and admire you all terribly!

I shall stick to mangling 'Mae Hen Wlad' and berating my brother for not knowing the words.

Perhaps we could have a beginners' course!

BessieBoots Tue 08-Jun-10 12:40:22

Wwww llongyfarchiadau helyg! Wyt ti 'di bod i Bentre Bach?

YouKnowNothing, o le wyt ti'n dod? Mae dy Gymraeg di'n gret- Treiglo a phob dim!

Ma'n rhaid i mi stopio darllen yr edefyn arall yna ar ddwyieithrwydd... Mae o'n mynd dan fy nghroen i go iawn...

helyg Tue 08-Jun-10 13:07:27

Do, sawl gwaith. Es i i'r ysgol yn Nhregaron felly dwi'n nabod yr ardal yn dda, ac mae bron pob trip o'r ysgol a'r ysgol feithrin yn mynd i Bentre Bach nawr grin

Mae'r edefyn arall yn fy hela i'n benwan. Mae'n drist i weld bod sut gymaint o anwybodaeth am yr iaith Gymraeg.

Bessie, dw i'n dod o rwng machynlleth a Aberystwyth, tua 20 muned o Aber smile

Dw i'n dod adre (bydd Cymru yn "adre" am byth) mor amal ac sy'n posib. Mae'r treiglo bach yn hit and miss! Mae rhaid i fi ymarfer mwy.

Symydodd fy chwaer nol i Aber cwpwl o flynyddoedd yn ol a nawr mae hi'n gwbl cyfforddus yn siarad Gymraeg eto.

Mae'r geirfa yn fy mhen rhywle (gobeithio)

helyg! Ro ti'n "Trigger Girl"? grin

Gwell i fi ddim agor yr edefyn arall, rwyn credu!

Lunatic, my Tadcu was a fluent welsh speaker, but mum never learnt (grew up in England) as a child. When she moved there in her 20s she learnt and is now better than me - a lot of her job is now in Welsh. It's never too late to learn!

helyg Tue 08-Jun-10 13:45:38

Youknownothing: Na, o'n i'n "Mamarywe" am adeg, ond wedi bod yn "Helyg" ers cyfnod hir.

Yn ceisio dyfalu o lle wyt ti'n dod, Taliesin falle? Es ti i Benweddig?

BessieBoots Tue 08-Jun-10 13:53:10

Mae'r trip rhwng Aber a Mach yn braf (er, ddim mor braf efo car yn llawn plant yn sgrechian bod nhw ddim isho mynd i Morrissons...). 'Dwi'n nabod ambell berson yn Nhalybont.

'Da ni'n mynd i Bentre Bach ar ddechrau'r Haf i ddathlu pen-blwydd MA (Mab Annwyl... Tydw i'n glyfar..wink)

Helo! Dod fan hyn i gael bach o sanity ar ol yr edefy gwallgo arall na!!

Ie, es i i Benweddig. A mae Taliesin yn ofnadwy o agos. Dw i ddim yn mynd i ddweud mwy, mae'r byd yn rhy bach! grin

helyg Tue 08-Jun-10 14:25:14

Dwi'n eitha agos i'r ardal. Es i ddim i Benweddig a dwi bach yn hynach na ti felly wyt ti'n saff!

Mae'r edefyn arall yn cymryd drosto'n mywyd i heddiw!

DewinDoeth Tue 08-Jun-10 14:30:07

Dwi'n cuddio yn fama rwan achos mae'r edefyn arall wedi mynd yn hynod hyll... (diolch Helyg, gyda llaw, am ymateb yn gall yn rheolaidd)!
Dwi'n ei chael hi'n anodd iawn credu bod pobl mor gul! Mi wna i gyfaddef fy mod wedi dechrau'r drafodaeth er mwyn, ym, codi twrw, ond mae'r ffordd mae o wedi troi allan yn anhygoel. (Yr hyn sy'n fy synnu fwyaf, gyda llaw, ydi'r feirniadaeth ar DH druan - oes yna neb sy'n gweld ei fod o yn eithaf gwych, yn dysgu Cymraeg ac yn siarad Cymraeg yn unig gyda ein mab...o gariad a pharch??)

Ta waeth! Fi, wel, dwi'n byw yn Ynys Mon! Ac yn gweithio ym Mangor. 1 mab, Iestyn Seiriol. (Ond does dim dyfodol iddo fo achos bod ei fam yn erchyll...wink)

Dwi'n emosiynol iawn heddiw - mae o wedi symud i'r stafell nesaf yn y feithrinfa!

DewinDoeth Tue 08-Jun-10 14:30:56

O, a dwi'n gyfarwydd a Cheredigion: roeddwn i'n byw yn Llanbadarn am bedair blynedd.

helyg Tue 08-Jun-10 14:39:12

Call? Rwy'n falch fy mod i wedi doid drosto fylna, achos o'n i'n berwi tu fewn ar rhai adegau! grin

Druan bach a'r plant, does dim llawer o dyfodol gyda nhw oes e? Yn cael eu magu yn siarad iaith amherthnasol...

Dwi'n siwr bydd e'n iawn yn y stafell newydd, ond mae'n anodd i ni fel mamau! Mae fy mhlentyn ieuaf newydd dechrau ysgol llawn amser (ar ol Pasg) a dwi dal yn teimlo bach yn drist. Ond mae 3 yn ddigon, dwi ddim yn bwriadu cael y 4ydd i llenwi'r bwlch!

Helo Hobnobs a Dewin.

Mae gymaint o'r problemau sy' 'da pobol ar dy edefyn yn dod o'r ffaith bod Lloegr yn un-ieithog. Mae'n anodd iddyn nhw weld syt gall plant tyfu lan gyda un iaith yn y gartref a dal yn gallu bod yn gwbwl dwy-ieithog fel oedolion.

Mae'n rhywbeth dieithr a anghyfforddus iddyn nhw.

helyg Tue 08-Jun-10 14:42:52

doid blush

'Na beth sy'n digwydd pan dwi'n teipio'n rhy gyflym er mwyn cael cip bach arall ar YR EDEFYN HYLL

Dwi bron a cuddio'r edefyn aral achos ma un peth sy'n hala fi'n wallgo pobol sy'n dweud un peth weithiau a peth arall pryd arall. Pan ma pobol wedi dechre edefynon (!!!) am bobl sy'n siarad unryw iaith arall gyda ei plant ma nhw'n cael ei clodfori ond ma na bobl ar yr edefyn arall sydd wedi clodforu pobol am fod yn ddwyieithog yn y gorffennol yn galw dewin yn bob enw dan haul!
Dwi i yng Nghaerdydd on o'r gorllewin gwyllt wink yn wreiddiol. Ac mae gen i bedwar o blant yn derby addysg gymraeg druan a nhw grin

BessieBoots Tue 08-Jun-10 16:36:34

'Dwi wedi gorfod anwybyddu'r edefyn hyll. Mae 'na bobol sydd jysd ddim yn dallt, a wnawn nhw byth ddallt. Tydyn nhw ddim yn gweld mor imperialaidd maen nhw'n bod. Mae o'n gwneud i fi isho sgrechian!
<Panad, Besi fach, panad...> wink

Iestyn Seiriol yn enw gwych- 'dwi wrth fy modd efo enwau seintiau Mon. Roedd fy ffrind i am alw'i mab yn Cybi unwaith, ond mi newidiodd ei meddwl munud ola'.

helyg Tue 08-Jun-10 19:30:54

'Dwi dal ar yr edefyn arall, yn curo'm mhen ar y wal...

Mae un neu ddau yn gofyn cwestiynnau call, ond mae'r lleill yn siarad rwtsh!!!!!

Teimlo ychydig yn well ar ol dweud wrth un twpsyn ar yr edefyn hyll ble i fynd grin

BessieBoots Tue 08-Jun-10 20:56:21

Da iawn chdi hobnobs... 'Dwi newydd ymateb hefyd, ond 'dwi dan yr argraff bod pobol wedi ffurfio barn cyn cyrraedd yr edefyn, a ddim isho newid eu meddyliau ar unrhyw gyfri...

mejon Wed 09-Jun-10 14:11:47

Dwi'n cyrraedd braidd yn hwyr i'r holl sgandal ma' arna'i ofn. Dwi di bod yn darllen yr edefyn(nau?) eraill ond mae pawb yma wedi esbonio fy safbwynt i mor effeithiol dwi'm ym meddwl allai ychwanegu unrhywbeth arall. Mae anwybodaeth rhai pobl yn reit syfrdanol.

Dwi wedi bod yn siarad Cymraeg gyda AF (annwyl ferch - geddit!) ers ei geni ond er gwaetha hyn, Saesneg mae hi'n ei siarad gyda fi a nain a tadcu er ei bod hi'n deall Cymraeg yn iawn ac yn defnyddio geiriau a brawddegau o fewn y Saesneg ('I want to go fanna', 'I want hwnna'!). Dwi'n gobeithio y bydd hi'n newid pan fydd hi'n dechrau yn yr ysgol ym mis Medi. Er gwaetha beth mae lot 'draw fanna' yn feddwl, mae'n amhosib peidio dysgu Saesneg.

helyg - roedd AF yn y pasiant meithrin yn yr eisteddfod hefyd! Yn anffodus roedd ei grwp hi reit yn y cefn felly welson ni ddim ohoni ar y llwyfan ond mae'n dal i ganu'r caneuon er ei bod wedi dychryn ac wedi crio drwy'r ymarfer gawson nhw cyn y diwrnod mawr am nad oedd hi'n licio Coblyn a Bili Bombom (dwi'm yn gweld bai arni!).

DewinDoeth - wyt ti wedi newid dy enw yn ddiweddar? Dwi'n meddwl fy mod i wedi ateb ymholiad wnes di am lety ar gyfer yr Eisteddod Gen. Dwi'n iawn?

helyg Wed 09-Jun-10 14:36:52

Os oedd hi yn yr ymarfer yn Llanfarian roedd e'n shambles, o'n i bron a llefen heb son am y blant!

Dewin, Dewin... Mae pawb yn ffrind i Ddewin...

Dyna un o'r caneuon o'r pasiant, falle dylen ni canu e fan hyn? grin

moondog Wed 09-Jun-10 14:42:42

Duw, pediwch a chymeryd sylw!Mae'r sylwadau yn gwneud i fi chwerthin a ddweud y gwir, a dwi'n rhywun sydd wedi tyfu i fyny yn bell bell o Gymru ond yn siarad Cymraeg diolch am weledigaeth fy nhad.

Mae'r ymateb arferol fi i agweddau fel hyn yn dueddol o fod rhywbeth fel
'Yes, well as a monolingual it is understandable that you have no grasp of this' (Mae nhw'n mynd yn wallgo wedyn sydd yn hwyl!)

Pob lwc i dy wr, DD. mae o'n benderfyniad dewr iawn. Os mae o'n ddigon hyderus i'w wneud, wel, dyna fo. Dwi'n nabod sawl un arall sydd wedi gwneud hyn (yn cynnwys Americanwyr.)

mejon Wed 09-Jun-10 16:57:33

Ie helyg, yr un yn Llanfarian. Roedden ni wedi cael ordors i beidio aros ond mi arhosodd lot o rieni eraill yn ol y son wnaeth ychwanegu at y shambles! Mae ferswin AF o Ribidires yn hoot - duw a wyr pa eiriau mae'n ei canu ond mae nhw bron a bod yn iawn!

Dwi'n cytuno gyda moondog - angen clodfori MrDD sydd ei angen nid dweud y drefn wrtho am ei fod yn amddifadu ei fab o'i 'etifeddiaeth ieithyddol'.

BessieBoots Wed 09-Jun-10 18:39:23

Mae Coblyn yn wiyrd. 'Sa rhywun yn gallu 'sgwennu chwip o ffilm arswyd efo fo fel y prif gymeriad. wink

helyg Wed 09-Jun-10 18:41:58

Es i i'r ysgol gyda Coblyn. Ond doedd e ddim yn wisgo'r het od pryd hynnygrin

DewinDoeth Thu 10-Jun-10 15:30:00

Ww, plis, dwi angen y gan 'Dewin, Dewin' yna! grin
Mejon, do, wedi newid fy enw yn ddiweddar - Essie oeddwn i. (Yn ddoniol iawn, roeddwn i'n meddwl am hynny wrth weld enw BessieBoots - mi fydden ni efo enwau tebyg iawn. A siawns y byddai hynny'n cael ei weld yn amheus ar yr edefyn arall...)

Moondog helo! Da ni'n dod ar draws ein gilydd bob hyn a hyn ar mumsnet. smile

Wel, mae'r edefyn arall wedi dirwyn i ben. Dwi'n dal i bendroni ynghylch cyfaddef ychydig ar yr edefyn (roedden nhw'n gweiddi 'where is OP, where is OP' dipyn yn ol! shock).
Y peth ydi, roedd hi'n amser distaw yn y gwaith ac rydw i wedi bod yn ystyried gwneud hyn ers sbel, sef cychwyn edefyn i weld beth yn union ydi'r agwedd... a dyna wneud.
Mae'r sefyllfa'n hollol wir, wrth gwrs. Ond os oedd red herring, y busnes PILs oedd o. Dwi'n tynnu ymlaen yn iawn efo nhw, ac er iddyn nhw ddweud unwaith eu bod nhw'n anhapus, mi wnaeth DH (druan!! wedi i mi dynnu'r gag oddi ar ei ben!) egluro ac mae nhw'n iawn efo'r peth.
Mi oedd y trip i'r sw yn broblem am tua hanner diwrnod, ond fy mhroblem i oedd y pellter efo pobl anghyfarwydd, nid y mater iaith/nid stopio PILs rhag gweld Iestyn. Mi daflais hwnnw i mewn jest i weld...a dyna edefyn arall yn tyfu ohono.
Felly mi wnes i roi sbin ar yr agwedd yna blushblushblush er mwyn cael effaith - a bois bach, gefais i effaith!!
(Ond, mi ddylwn i ddweud bod PIL yn wrth-Gymreig ac yn dweud pethau erchyll - ond mi ydan ni'n ateb, dyna ydi'r pwynt, nid jest gwrando, a chrio yn ddistaw!! Mae MIL yn sicr yn erbyn newid clytiau, ac efo'r trip sw, mi ddywedais i ar y ffon 'it's rather far isn't it' ac mi ddywedodd hithau 'actually you're right, that wouldn't be relaxing for you, and ho ho, I don't have to change nappies either'. Ac mae hi yn erbyn bwydo o'r fron hmm ond ddim yn gwneud ffys gweiddi am y peth; a dwi ddim mor ansensitif i'w wneud o wrth y bwrdd bwyd achos mae gan pawb eu teimladau waeth pa mor anghywir ydw i'n meddwl ydyn nhw.) Felly, dyna'r cyfaddefiad - mi wnes i ddal rhai pethau yn ol ('for dramatic effect'). A'i roi yn AIBU nid Chat, lle mae pethau'n fwy bywiog. blush

Ta waeth, yr hyn oedd yn ddiddorol i mi oedd y ffaith bod pobl yn defnyddio'r busnes PIL fel rheswm. Fel dweud 'I'm not racist but...'. Ac yn y bon, roedd nifer o'r rhai gwyllt yn eu dangos eu hunain i fyny trwy ddweud pethau mawr i amddiffyn y PILs (sydd ddim yn anghenfilod ond yn bobl normal) ond yn gwrth-ddweud yn llwyr: pethau fel 'it's great she's speaking with her son in Welsh but...'.
A doeddwn i ddim yn disgwyl y busnes DH o gwbl. Roedd o'n hollol, hollol bisar. Mae o'n chwerthin am y cyfan. Bore ma, roeddwn i'n pendroni o ddifrif am yr agwedd ato fo - a'r unig beth y medra i feddwl ydi bod pobl yn hollol, hollol anghyfforddus efo'u cenedligrwydd eu hunain. Mae DH yn gyfforddus iawn fel Sais - Sais ydi o, does dim gwadu, a faswn i ddim isio iddo fo wadu! - mor gyfforddus, nes ei fod o'n medru siarad Cymraeg efo Iestyn heb boeni gormod am golli dim o'i brofiad ei hun.

Y broblem fawr arall ydi gwybod yn union beth ydi dwyieithrwydd. Dwi bob amser yn chwerthin yn ddistaw yn gweld slogan Twf yn ddwyieithog: 2 languages from day 1/Cymraeg o'r crud...ho ho ho! grin

A dweud y gwir, mae sgop am astudiaeth ar hyn - mae fy ffrind-drws-nesa yn seicolegydd (byd enwog) yn arbenigo ar ddwyieithrwydd mewn plant ifanc yng Nghymru, ac wedi erfyn am gopi o'r edefyn.

O God, mae'n stori mor hir mi fedrwn i fynd ymlaen am 5 tudalen arall. Post mortem bach oedd hwnna - a diolch i chi i gyd am eich cefnogaeth a'ch sylwadau call (wel, jest normal!!) mewn sefyllfa digon hyll. Ella ei bod hi'n well jest gadael iddi farw. Ond profiad diddorol.
Gyda llaw, dwi'n dweud hyn oll rhag ofn i chi feddwl fy mod i'n mynd i drafferth mawr mawr efo'r Gymraeg jest er mwyn cadw PILs draw - mae nhw ar eu ffordd acw heno digwydd bod, yn aros efo fy rhieni achos dydyn nhw ddim yn bwyta fy mwyd i (dydyn nhw ddim yn hawdd, ond dwi ddim yn eu casau nhw a mae nhw'n nain a thaid i Iestyn);
neu rhag i chi feddwl fy mod i'n gorfodi DH i siarad Cymraeg hmm yn erbyn ei ewyllys (sut, plis sut?);
neu fy mod i'n control freak, sicko etc etc. smile (Ok, dwi'n ychydig o control freak...ond ddim felna)

Iawn, digon o'r cyfaddef. Sut aeth eisteddfod yr urdd? Mae Iestyn yn rhy fach. (Mae o'n 2 wythnos nesa. smile) Unrhyw un yn mynd i'r Genedlaethol??

Gyda llaw, oes unrhyw un yma yn y Gogledd? Dwi yn Ynys Mon.

DewinDoeth Thu 10-Jun-10 15:32:28

Mam bach, roedd hwnna'n anferth! Sori! Dwi wedi dod o hyd i fy llais Cymraeg ar mumsnet a rwan does dim modd i neb gau fy ngheg! grin

Cyrli Thu 10-Jun-10 19:22:45

Neges hir iawn, ond dim cweit mor hir a'r edefyn diddorol ddoe! Ti ydi'r bai mod i heb wneud dim gwaith ty o gwbl ddoe. Fedrwn i ddim peidio a dal i ddarllen er mod i'n gegagored. Roeddwn i'n amau tybed ai trio cael ymateb oeddet ti, gan fod pawb sy'n byw yn yr ardal yma (dwi chydig dros y bont ohonoch chi) yn gwybod nad wyt ti'n bod yn afresymol yn gadael Saesneg tan yn hwyrach ymlaen. Dwi wedi ystyried dechrau neges tebyg - am ddiffyg bydwraig Gymraeg jyst i weld be fyse'r ymateb. Na i adael o am dipyn!! Mae yna ymchwil wedi ei wneud yn dangos bod plant uniaith Gymraeg cystal yn eu Saesneg a phlant o Loegr erbyn eu bod nhw'n 8 oed. Yn anffodus fedrwn i ddim ei ffeindio fo ddoe, ac mi adawa i lonydd i'r edefyn bellach!
Braf cael sgwrs Gymraeg, piti na wnaeth dimcwsg barhau.

moondog Thu 10-Jun-10 21:04:14

Helo DD.

Ie wir, mae o'n reit od. Cyfle i bobl fynegu cenfigen, rili, dim byd arall.
Fel therapydd iaith a lleferydd, dwi'n ymwybodol iawn o ganoedd o ddarnau o ymchwil sydd yn ymddangos y mantesion o fod yn ddwyieithog.
mae'n bwysig cofio bod rhai sydd ond yn siarad un iaith yw'e lleiafrif.

Fedrai feddwl am pwy wyt ti'n byw drws nesaf i-mae gen i lawer o gysylttiadau efo'r prifysgol.
Braf i weld Cymraeg yn cael ei ddefnyddio ar MN.

Mae na sawl un arno-oedd na hogan diddorol dipyn yn ol-byw yn Bosnia efo gwr Saesneg, ac yn rhedeg busnes. Roedd y plentyn y siarad Cymraeg, Saesneg a Bosnian.
Da te?

DewinDoeth Wed 16-Jun-10 22:32:29

Moondog ti'n bownd o'i nabod hi - mae hi'n reit adnabyddus!

Iestyn yn 2 heddiw! smile

BessieBoots Tue 22-Jun-10 17:37:59

W DewinDoeth, nes i fethu'r neges yn deud bod Iestyn yn 2! Gawsoch chi amser da? Parti?

niapia Thu 01-Jul-10 11:51:32

Helo
Dwi braidd yn hwyr yn gweld yr edefyn yma!
Dwi'n disgwyl babi ym mis Ionawr ac mi ydw'n byw ym Maenceinion. Mi fasau'n gret medru cyfarfod mamau eraill yn yr ardal i siarad cymraeg efo'n plant, yn enwedi gan for DH ddim ond yn siarad Saesneg. Oes yna famau yn ardal Maenceinion/Stockport?

niawyn35 Mon 10-Jan-11 21:14:34

Helo niapia,

Dwi'n byw yn ardal Altrincham a ges i fy mabi ym mis Hydref. Mae'n swnio fel fy mod i yn yr un sefyllfa a chdi - gwr sy'n Saesneg uniaith ond fyswn i licio i Nansi fod yn ddwyieithiog.

Snowdropfairy Mon 07-Mar-11 09:17:58

Hi

I'm Welsh but live in South Yorkshire. I have a 2 year old son who i would like to teach Welsh too.

But i have not spoken Welsh in 10 years and have completly forgot lots blush

He will not learn Welsh when he goes to school so i would like to teach him Welsh at home.

Could you recommend any Welsh story books or wedsites to help me teach my son?

Also i'm dyslexic so it should be fun but i really want my son to learn Welsh and i need a beingers course but there isn't one where i live.

So books, website and dvd recommendations would nbe great smile

I could only pick out a few words on this threat that i remember sad

lostinwales Mon 07-Mar-11 09:34:51

Bore Da! Dwi'n dysgu Cymraeg. Dwi'n byw yn Sir Benfro and that's as much as I can type blush. I can understand most of the thread though, much more confident listening than speaking. My computer just auto translated the thread and it made more sense yn Cymraeg! My three sons are all bilingual and I do all toddler wrangling through the medium of Welsh as I think shouting at DS3 in the language he's told what to do in Ysgol Feithrin works better. He will always wait when I shout 'aros' and 'car yn dod' works best with all of them. Funniest thing is DH works in a Welsh medium primary school and hardly ever speaks Welsh to them, I do all the homework/reading etc!

Snowdropfairy Mon 07-Mar-11 10:09:39

Bore Da LostinWales

I learned Welsh in school but had English at home and then at 21 i did a GSCE course at Yale College. Then i meet my DH hand moved to Yorkshire.

I'm upset that my son will not learn Welsh in school so i would like to teach him at home but i have forgoten most of what i know.

I can count in Welsh, i know my colours and i can tell the time but thats it.

I think i will get a beingers book for me and DH and story books for my son.

I also know my letters and i can say it/ read it out loud but my understanding is lacking.

i cant even get SC4 here grin

migola Tue 08-Mar-11 13:18:30

Snowdropfairy get in touch with TWF (www.twfcymru.com), they will send you a couple of nice music CDs with little role plays in between each song, as well as some comic type things

WillowFae Mon 17-Oct-11 22:09:00

Snowdropfairy - is it a beginners course for YOU that you want, so that you can relearn Welsh in order to teach your son? If so then check out www.saysomethinginwelsh.com. This is an AMAZING free course. I've been doing it for nearly two months having done NO Welsh before. I can't believe how much I've learnt. I don't live in Wales, but my Dad is Welsh (though he can't speak it) and I wanted to keep that part of my heritage alive which is why I'm learning.

Dwi'n ciarad dysgu Cymraeg a dwi'n gwybod bod bydda i'n gallu siarad yn dda smile

Timperley19 Wed 29-Feb-12 17:10:21

Helo - tro cynta ar mumsnet. Wedi gweld edefyn Cariadbach ac isho gweld sut hwyl mae hi'n gael ar magu plentyn yn Gymraeg yn Manceinion. Dwi'n disgwyl babi cynta yn mis Gorffennaf ac yn gobeithio magu plentyn dwyiethog yn Manceinion hefyd - oes yna famau eraill yn yr un sefyllfa? Mae'r teulu i gyd yn siarad cymraeg a dwi ddim isho i'r plentyn beidio gallu deallt nain a taid!

Dyw fy nghariad ddim yn siarad cymraeg ac mae o ofn braidd y bysa fo'n teimlo allan ohoni os fyswn i'n siarad cymraeg twy'r amser efo'r fechan, hefyd mae o ofn i'r fechan fod yn backwards efo'i Saesneg (er Seasneg fydd y prif iaith y cartef a mi fydd yn mynd i nurseri saesneg ar ol tua 9 mis). Oes gennych unrhyw tipiau ar sut i fagu plentyn i allu deallt Cymraeg yn Lloegr mewn cartref dwyiethog? Dwi'n gobeithio rhyw ddydd cael symud yn ol i Gymru ac wedyn cael addysg Cymraeg i'r plant - ond does dim swyddi yna!!!

Timperley19 Wed 29-Feb-12 17:14:05

Newydd weld post niawyn a niapia - dwi'n byw yn Altrincham hefyd!!

BettyPerske Wed 29-Feb-12 17:29:15

Cor, bloody hell. Can I just say what an amazing thread smile Particularly liking the Welglish bits grin

Just to add I don't have a bloody clue what you're all on about, but I just came to look at the words as they are so pretty.

Thankyou, hope you don't mind, sorry to interrupt.

<closes door on way out>

BettyPerske Wed 29-Feb-12 17:30:28

Cymglish?
smile

katster06 Thu 12-Apr-12 16:35:50

Hello, 
If you’re on facebook
wondered if you might be interested in this new page / group ;

Bilingual Babies - Welsh / English Promoting Bilingualism from birth 
forum to meet other parents trying to learn welsh / teach it to their children

Links to information / advice / tools etc 

http://www.facebook.com/pages/Bilingual-Babies-Welsh-English/331304263597629

groups for parents learning welsh / with bilingual babies etc &#8232;&#8232;

Best Wishes 
Katie 

niawyn35 Tue 23-Oct-12 22:09:16

Haia Timperley19,

Mae Nansi yn 2 mis yma a dydi siarad Cymraeg a Saesneg heb wneud dim gwahaniaeth i'w datblygiad hi.

Os bysa ti'n licio cyfarfod i fyny rhywbryd yna gad neges are hwn.

Nia

sashh Fri 02-Nov-12 06:18:07

i cant even get SC4 here

I got sky a couple of months ago complete with SC$, BBC Wales etc.

I'm fascinated, I really want to learn. I have no Welsh ancestry, conections or anything, I just love the way it sounds.

welshlady Tue 20-Nov-12 15:45:55

There are several Welsh language playgroups in London for pre school children (0-5 years old). Dreigiau Bach, Monday 10am-12pm (during term time) in Clapham, Cylch Ti a Fi Llundain Friday 10am-12pm (during term time)in Stonebridge, next to the Welsh School and Cwtsh, every other Saturday 10am-12pm at the London Welsh Centre (next one is Sat 25th of November). For more information contact Nia at dreigiaubach@gmail.com
Dewch i ymuno yn yr hwyl! Bydd croeso mawr yn aros amdanoch!

Panadbois Tue 27-Nov-12 08:45:42

http://www.smythstoys.com/development-activity-toys-64sc/babogbaby-welsh-speaking-bear-115370itm.aspx

Tedi sy'n siarad Cymraeg! O'r diwedd!winkgrin

Join the discussion

Join the discussion

Registering is free, easy, and means you can join in the discussion, get discounts, win prizes and lots more.

Register now